Kancelaria notarialna

Notariusz Mariusz Chmielewski

Notariusz Mariusz Chmielewski jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości w 1999 roku do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Notariusz Mariusz Chmielewski prowadzi Kancelarię Notarialną w Szczecinie. W ramach swojej działalności sporządza akty notarialne, dokonuje poświadczeń dziedziczenia, poświadczeń podpisów, poświadczeń zgodności odpisów z oryginałami dokumentów, sporządza protokoły zgromadzeń spółek, zebrań wspólnot mieszkaniowych. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii – w domu, szpitalu, siedzibie instytucji; musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami (np. obłożna choroba), bądź wymagać tego musi charakter czynności.
Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”.

Kancelaria notarialna

ul. Odzieżowa 4/U1
71-502 Szczecin

Telefon: 91 424 34 84
Telefon: 91 424 34 85
Fax: 91 421 33 77

E-mail: notariusz.chmielewski@gmail.com

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 09.00 – 17.00