Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządza poświadczenia;
 3. doręcza oświadczenia;
 4. spisuje protokoły;
 5. sporządza protesty weksli i czeków;
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

W kancelarii sporządzić można w szczególności:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy przedwstępne,
 • testamenty,
 • umowy darowizny,
 • umowy spółek,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
 • umowy zamiany,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych lub osobistych,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o podział majątku,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • działy spadku,
 • protokoły,
 • akty poddania się egzekucji.

Kancelaria notarialna

ul. Odzieżowa 4/U1
71-502 Szczecin

Telefon: 91 424 34 84
Telefon: 91 424 34 85
Fax: 91 421 33 77

E-mail: notariusz.chmielewski@gmail.com

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 09.00 – 17.00